تست

قیمت: تماس بگیرد
تست
کیفیت
scas
کیفیت
csascs
تست
تست
وزن 2کیلوگرم
عرض 2 سانتی متر

ارتفاع 2 سانتی متر
قطر 2 سانتی متر

آمپر 2
گارانتی 2